فصل 7 تقسیم اعداد توان دار

حجم فایل : 491.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 14
بنام خدا تقسیم اعداد توان دار

فصل 7
تقسیم اعداد توان دار 1) پایه ها مساوی و توان ها نامساوی باشند: یکی از پایه ها را نوشته و توان ها را از هم کم می کنیم. 2) پایه ها نامساوی و توان ها مساوی باشند: پایه ها را بر هم تقسیم کرده و توان مورد نظر را قرار می دهیم. 3) پایه ها مساوی و توان ها مساوی باشند: واضح است که هر عدد تقسیم بر خودش برابر 1 است. 4) پایه ها نامساوی باشند : سه حالت رخ می دهد :
الف) پایه ها را به اعداد اول تجزیه می کنیم، ممکن است پایه ها یکسان شوند: ب) اگر با تجزیه، پایه ها یکسان نشدند، ب.م.م توان ها را محاسبه کرده و توان ها را یکسان می کنیم. ج) اگر هیچ یک از موارد الف و ب رخ ندهد، مانند جمع اعداد توان دار، اعداد را به توان رسانده و بر هم تقسیم می کنیم. سوال حاصل عبارت زیر را به دست آورید. سوال ثلث عدد را به دست آورید. ثلث سوال اگر باشد، حاصل چند است؟ سوال کسر زیر را ساده کنید : سوال حاصل عبارت زیر را به دست آورید. پایان...